wooden gavel and books on wooden table,on brown backgroundqode interactive

Legislație

PROTECȚIA MEDIULUI

GESTIUNEA DEȘEURILOR
 • Legea nr. 211/2011 a privind regimul deşeurilor a REPUBLICATĂ în 28.03.2014 + Ordinul nr. 1364/1499/2006 a€“ de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor + HG nr. 1470/2004 a€“ privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor 
 • Ordinul nr. 117/2010 a pentru aprobarea Normelor privind monitorizarea radiologică a materialelor reciclabile pe întregul ciclu de colectare, comercializare şi procesare
 • HG nr. 856/2002 a privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase
 • Ordinul nr. 757/2004 a€pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor + Ordinul nr. 1230/2005  a privind modificarea anexei la Ordinul nr. 757/2004 + HG nr. 349/2005 a privind depozitarea deşeurilor + Ordinul nr. 95/2005 a privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri + Ordinul nr. 3838/2012 a pentru modificarea Ordinului nr. 95/2005
 • HG nr. 1132/2008 a privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori
 • HG nr. 170/2004 a privind gestionarea anvelopelor uzate + Ordinul nr. 386/243/2004 a pentru aprobarea Normelor privind procedura şi criteriile de autorizare a activităţii de gestionare a anvelopelor uzate Ordinul nr. 756/2004 – pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor
 • HG nr. 1037/2010 a privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice + Ordinul nr. 1223/2005 a privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice
 • HG nr. 235/2007 – privind gestionarea uleiurilor uzate
 • Ordinul nr. 1226/2012 a pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru bază naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale
 • OG nr. 11/2003 a privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat  – REPUBLICATĂ + Legea nr. 320/2003 a  pentru aprobarea OG nr. 11/2003 + Legea nr. 378/2013 a€“ pentru modificarea şi completarea OG nr. 11/2003, precum şi a Legii nr. 111/1996 a privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare + OG nr. 31/2006 a€“ pentru modificarea şi completarea OG nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă + Legea nr. 26/2007 a“ privind aprobarea OG nr. 31/2006 pentru modificarea şi completarea OG nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă + Ordinul nr. 56/2004 a privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat a REPUBLICARE, modificat şi completat de Ordinul nr. 217/2013
 • HG nr. 621/2005 a privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată de HG nr. 1872/2006 + HG nr. 247/2011 a pentru modificarea şi completarea HG nr. 621/2005 + Ordinul nr. 794/2012 a privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje + Ordinul nr. 2742/3190/305/2011 a pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare..
 • Ordinul nr. 344/708/2004 a  pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare din agricultura
 • HG nr. 661/2011 a privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării la nivel naţional a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind etichetă UE ecologică.
 • HG nr. 1061/2008 a privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României
 • HG nr. 2406/2004 a privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, modificată şi complatată de HG nr. 1313/2006 şi de HG nr. 1633/2009 + HG nr. 907/2010 a pentru modificarea şi completarea HG nr. 2406/2004.
SUBSTANȚE CHIMICE PERICULOASE
 • HG nr. 1408/2008 a privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase + Legea nr. 360/2003 a privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase a REPUBLICATĂ în data de 12.03.2014, modificată şi completată de Legea 263/2005  + HG nr. 937/2010 a privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase
 • HG nr. 173/2000 a pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari, modificată de HG nr. 291/2005 + HG nr. 975/2007 a€“ privind modificarea şi completarea HG nr. 173/2000
 • Ordinul nr. 43/1980 a pentru aprobarea listei substanţelor toxice şi a plantelor care conţin substanţe toxice
 • HG nr. 1022/2002 a privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţă, sănătatea, securitatea muncii şi protecţiei mediului
 • OUG nr. 121/2006 a privind regimul juridic al precursorilor de droguri + Legea nr. 186/2007 a pentru aprobarea OUG 121/2006 + HG nr. 358/2008 a pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 121/2006 + Regulamentul (CE) nr. 273/2004 a privind precursorii drogurilor + Regulamentul (UE) nr. 1258/2013 a de modificare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004
 • HG nr. 788/2007 a€“ privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri + HG nr. 305/2007 a€ privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului Europen şi al Consiliului nr. 304/2003 privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi + Ordinul nr. 1239/1338/1460/753/2007 a privind modalităţile de realizare a controlului exportului şi importului produşilor chimici periculoşi, precum şi modalităţile de colaborare dintre autorităţi, conform HG nr. 305/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 304/2003 privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi
 • OG nr. 48/1999 a€“ privind transportul rutier al mărfurilor periculoase + Legea nr. 122/2002 a pentru aprobarea OG nr. 48/1999 + HG nr. 1175/2007 a pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România  .
 • OG nr. 49/1999 a privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată + Legea nr. 788/2001 a pentru aprobarea OG nr. 49/1999 + Ordinul nr. 891/2003 a pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată.
 • HG nr. 322/2013 a privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice + Ordinul nr. 1601/2013 a pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficieaza de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din HG nr. 322/2013.
CALITATEA APELOR
 • Legea nr. 107/1996 a“ Legea apelor, modificată şi completată de Legea nr. 310/2004
 • Legea nr. 458/2002 a“ privind calitatea apei potabile – REPUBLICARE, modificată şi completată de Legea nr. 311/2004 + OG nr. 11/2010 a€“ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 + Legea nr. 124/2010 a“ privind aprobarea OG nr. 11/2010 + OG nr. 1/2011 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 + HG nr. 974/2004 a“ pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile + HG nr. 930/2005 a“ pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrologica + HG nr. 100/2002 a“ pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţa utilizate pentru potabilizare şi a Normativului privind metodele de măsurare şi frecvenţă de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţă destinate producerii de apă potabilă, modificată de HG nr. 662/2005 + HG nr. 472/2000 a€“ privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă  .
 •  HG nr. 188/2002 a“ pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată de HG nr. 352/2005, NTPA 001; NTPA 002; NTPA 011/2002
 • HG nr. 351/2005 a€ privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase + Ordinul nr. 44/2004 a“ pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea monitoringului calităţii apelor pentru substanţe prioritare/prioritar periculoase + Ordinul nr. 31/2006 a“ privind aprobarea Manualului pentru modernizarea şi dezvoltarea Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din România (SMIAR)
 • Ordinul nr. 116/289/2002 a“ pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi lacurilor de acumulare “ NTLH a€“ 022 şi a Metodologiei privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi digurilor care realizează depozite de deşeuri industriale a“ NTLH a€“ 023 + OUG nr. 244/2000 a“ privind siguranţă barajelor a€“ REPUBLICATĂ + Legea nr. 466/2001 a€ pentru aprobarea OUG nr. 244/2000
 • Ordinul nr. 799/2012 a“ privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor + Ordinul nr. 662/2006 a privind aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor
 • Ordinul nr. 452/2001 a“ pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei şi a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotrivă poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole + HG nr. 964/2000 a“ privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole + Ordinul nr. 242/197/2005 a€ pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi
 • Ordinul nr. 278/1997 a€ privind aprobarea Metodologiei cadru de elaborare a planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apă potenţial  poluatoare + Ordinul nr. 192/1422/2012 a€“ pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apăşi poluări marine în zonă costieră.
PROTECȚIA ATMOSFEREI
 • Legea nr. 104/2011 a“ privind calitatea aerului înconjurător 
 • Ordinul nr. 781/2004 a pentru aprobarea Normelor metodologice privind măsurarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea şi încărcarea / descărcarea benzinei la terminale + Ordinul nr. 337/2001 a€“ pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină
 • HG nr. 568/2001 a privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de COV rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină a€ REPUBLICARE, modificată şi completată de HG nr. 893/2005 şi de HG nr. 360/2007 + HG nr. 1879/2006 a pentru aprobarea Programului naţional de reducere progresivă a emisiilor de dioxid de sulf, oxid de azot, compuşi organici volatili şi amoniac .
 • HG nr. 1856/2005 a privind plafoanele naţionale de emisii pentru anumiţi poluanţi atmosferici + Ordinul nr. 3299/2012 a€“ pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă
 • HG nr. 321/2005 a privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant a“ REPUBLICARE,, modificată şi completată de HG nr. 674/2007 + HG nr. 1260/2012 a pentru modificarea şi completarea HG nr. 321/2005  + Ordinul nr. 678/1344/915/1397/2006 a pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor
 • Ordinul nr. 1883/2011 a privind stabilirea cadrului instituţional pentru aplicarea prevederilor Deciziei Comisiei 2011/278/UE de stabilire pentru întreagă Uniune, a normelor tranzitorii, privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Comisiei + Ordinul nr. 2851/2011 a privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activităţile de aviaţie, pentru anul 2012 şi perioadă 2013-2020 +  Ordinul nr. 1474/2007 a pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea şi operarea registrului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră + HG nr. 780/2006 a€“ privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră + OUG nr. 115/2011 a privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie cerificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene + Regulamentul (UE) NR. 600/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a rapoartelor privind datele tonăƒ-kilometru şi acreditarea verificatorilor in conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului + Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră in conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (MRR / RMR).
CONTROLUL POLUĂRII ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI
 • Legea nr. 278/2013 a privind emisiile industriale (abroga OUG nr. 152/2005 ; Legea nr. 84/2006 ; OUG nr. 40/2010 ; HG nr. 699/2003 ; HG nr. 1902/2004 ; HG nr. 1339/2006 ; HG nr. 128/2002)
 • HG nr. 440/2010 a privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii mari de ardere
 • Ordinul nr. 1084/2003 – privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi respectiv, a accidentelor majore produse + Ordinul nr. 142/2004 a“ pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase + HG nr. 804/2007 a  privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.
BIOSECURITATE
 • Legea nr. 266/2002 a€ privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comrcializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistratrea soiurilor de plante a  REPUBLICATĂ + Legea nr. 212/2010 a“ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 266/2002
 • OUG nr. 34/2000 a“ privind produsele agroalimentare ecologice, modificată şi completată de OUG nr. 62/2006 + Legea nr. 38/2001 a€“ pentru aprobarea OUG nr. 34/2000 + Legea nr. 513/2006 a“ privind aprobarea OUG nr. 62/2006 + HG nr. 106/2002 a“ privind etichetarea alimentelor
 • Ordinul nr. 181/2012 a“pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, în agricultura ecologică + Ordinul nr. 1253/2013  a“ pentru aprobarea regulilor privind  înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică
 • OG nr. 4/1995 a privind fabricarea, comrcializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultura şi silvicultură + Legea nr. 85/1995 a€“ pentru aprobarea OG nr. 4/1995 + Legea nr. 26/2006 a“ pentru abrogarea unor prevederi din OG nr. 4/1995 + OG nr. 41/2007 a“ pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar + Legea nr. 28/2009 a€“ privind aprobarea OG nr. 41/2007.
CONSERVAREA NATURII - BIODIVERSITATE
 • Legea nr. 26/1996 – Codul silvic
 • Legea nr. 407/2006 – Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic,modificată şi completată de Legea nr. 215/2008 + Ordinul nr. 193/2002 a privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare
 • OUG nr. 57/2007 a“ privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturle, a florei şi a faunei sălbatice + OUG nr. 154/2008 a€“ pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitaturilor naturale, a florei şi a faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • Ordinul nr. 410/2008 a pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export a florilor de mână, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din floră şi respectiv, faună sălbatică şi a importului acestora + Ordinul nr. 203/2009 a privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatică.
LEGISLAȚIE ORIZONTALĂ ȘI REGLEMENTĂRI
 • OUG nr. 195/2005 a privind protecţia mediulu +Legea nr. 265/2006 a€“ pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 + OUG nr. 114/2007 a€ pentru modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 şi OUG nr. 164/2008 a€“ pentru modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 + Ordinul nr. 818/2003 a pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu + Ordinul nr. 1158/2005 a“ pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul nr. 818/2003 + Ordinul nr. 3970/2012 a€“ pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 818/2003 + Ordinul nr. 36/2004 a privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu + Ordinul nr. 1798/2007 a pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu +Ordinul nr. 1298/2011 a€ pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată prin Ordinul nr. 1798/2007 + Ordinul nr. 3839/2012 a“ pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 1798/2007 +  HG nr. 573/2002 a“ pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcţionării comercianţilor
 • HG nr. 878/2005 a privind accesul publicului la informaţia privind mediul
 • Ordinul nr. 135/2010 a privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private + Ordinul nr. 863/2002 a“privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului + Ordinul nr. 864/2002 a€ pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontiera şi de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontiera + HG nr. 445/2009 a“ privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului
 • OUG nr. 196/2005 a“ privind Fondul pentru mediu + Legea nr. 105/2006 a pentru aprobarea OUG nr. 196/2005 + Legea nr. 292/2007 a pentru modificarea OUG nr. 196/2005 + OUG nr. 115/2010 a“ pentru modificarea şi completarea OUG nr. 196/2005 + Legea nr. 64/2011 a privind aprobarea OUG nr. 115/2010 + Ordinul nr. 578/2006 a“ pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu + Ordinul nr. 1032/2011 a privind modificarea Ordinului nr. 578/2006 + Ordinul n 192/2014 a privind modificarea Ordinului nr. 578/2006 + Ordinul nr. 549/2006 a pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului ,,Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuiia + Ordinul nr. 35/2014 a“ privind modificarea Ordinului nr. 549/2006
 • OUG nr. 27/2003 a privind procedura aprobării tacite + Legea nr.486/2003 a“ pentru aprobarea OUG nr. 27/2003.